Program Info
Last ned DEMO    
BETONexpress F.A.Q   
Info siste versjon
Dokumentasjon

  

Dimensjonering av betongelementer med Eurocode 2

RUNET programvare kundeservice nedlasting nyheter priser bestill kontakt oss nyttige linker choose country
Oppgradering BETONexpress Ver 05-2015:
  • Flatdekker, Skjærkraft fra konsentrerte laster

  • Dimensjonering av flatdekke

  • Grunnens bæreevne

  • Betongfundamenter for stålsøyler

  • Vannbasseng

  • Kjellervegger

  • Bærevegger

  • Betongvegger med jevnt fordelt last

 

 


Flatdekker, Skjærkraft fra konsentrerte laster

Dimensjonering av platetverrsnitt for skjær fra konsentrert lastinnføring i henhold til Eurocode 2, § 6.4. Kontroll av skjærkapasitet i kontrollsnitt rundt belastede flater. Dersom  vEd er større enn verdien vrd,c, i det aktuelle kontrollsnittet, beregner programmet skjærarmering i henhold til Eurocode 2, § 6.4.5.

 

Dimensjonering av flatdekke

Dimensjonering av flatdekke med innerfelt dimensjoner Lx og Ly, og ytterfelt dimensjoner Lx’ og Ly’.

Spesifiser med JA eller NEI om du ønsker å bruke skjærarmering eller ikke. Dersom JA, vil skjærarmering beregnes hvis âVEd>Vrd,c. Beregningen av moment og skjærkraft er basert på koeffisienter av kontinuerlig bjelke.

Dersom beregningene ikke godkjennes i henhold til Eurocodene, vil du få beskjed om f.eks. å øke tykkelse på plate. 

Bøyemomenter av flatdekkepanel er oppdelt i søyle- og feltstriper i x og y retning ifølge Eurocode 2, Tillegg I, som følger.

  • Støttemoment  : søylestripe 70%, feltstripe 30%

  • Feltmoment      : søylestripe 55%, feltstripe 45%

Søylestriper i både x og y retning er lik min(Lx,Ly)/2.


Grunnens bæreevne

Dimensjonering av fundamenter er basert på grunnens bæreevne. 

Den dimensjonerende vertikale bæreevne beregnes med analytiske eller semi-empiriske metoder.

Tillegg D av Eurocode 7, EN1997:2004 beskriver en metode for beregning av grunnens bæreevne.

Metodene i Tillegg D for drenerte og udrenerte forhold er inkludert i programmet. Dimensjonering av grunnens bæreevne er estimert for grensetilstand, EQU, STR og GEO.


For drenerte grunnforhold er viktige grunnegenskaper  friksjonsvinkel ök [
°] og effektiv kohesjon c[kPA].
For udrenerte grunnforhold er en viktig grunnegenskap udrenert skjærfasthet cu [kPa].

For bergegningen av vertikal bæreevne andre parametere er ; dimensjonene og fundamentdybde, i tillegg til last på fundament og lastens eksentrisitet.

 

I programmets fundamentberegninger bruker vi grunnens bæreevne quk (N/mm2). Dimensjonerende vertikal bæreevne er lik qud=qukqu, hvor ăqu er partialfaktor for enaksial styrke. (Eurocode 7, Tillegg A).

Ved å klikke på knappen ,  i designvinduet for Fundament eller Støttemurer, åpnes et vindu der en kan beregne jordtrykkapasitet.  Her finner en et estimat av grunnens bæreevne quk, fra grunn og fundamentparametere som kan benyttes i beregningene.

Hvis en velger å inkludere beregningene i rapporten, marker ’Inkluder beregninger i rapport’ og grunnens bæreevne vil settes til det minste estimerte og vil bli inkludert i rapporten av søyleberegninger.


Betongfundamenter for stålsøyler

Betongfundamenter av stålsøyler må beregnes for å motstå maksimalt jordtrykk og fundamentet må ha nok vekt for å hindre oppløft fra vind eller seismiske krefter.

 

Du kan spesifisere leddet søylefot og fastinnspent søylefot. Du kan også spesifisere om fundamentet har stål-strekkbånd for å ta horisontale strekkrefter som virker utover.

Laster på fundament
 

Dimensjonerende laster, laster etter multiplikasjon med lastfaktorer (ăG og ăQ). Eurocode 1990, 1-1, Tabell.A1.2

Vertikal last nedover  ăG =1.20(ugunstig), ăQ=1.50.

Vertikal last oppover  ăG =0.90(gunstig), ăQ=0.00.

Høyde over lastpåføringspunkt over fundamentoverflate må spesifiseres.

Strekkbånd og passivt jordtrykk

De store horisontale krefter som virker på bunn av stålsøyle virker utover som et resultat av søylens bøyning av vertikal laster på tak. Dette kan motvirkes på to måter.

· Strekkbånd i søylens bunn
Et strekkbånd innsett i grunnplate forbindes til søyleføtter. Dette bør betraktes som den mest sikre metode for å motstå horisontale krefter på søylebunn.

  ·  Passivt jordtrykk på siden av fundament
I dette tilfellet må jordfylling og komprimering ved siden av  fundamentet utføres korrekt, slik at det passive jordtrykket ikke blir redusert. Fundamentets  tverrbredde, By og høyden Bh, er benyttet til å beregne det aktive areal for passivt jordtrykk.

Om du klikker på  for predimensjonering, vil fundamentdimensjonene som ikke er sjekket bli justert av programmet slik at fundamentet har nok vekt til å motstå oppløft. Bredden By og høyden Bh, blir endret tilstrekkelig slik at passivt jordtrykk på fundament  å motstår horisontale krefter.

Vannbasseng, svømmebasseng

Beregninger for rektangulære vannbasseng. Dimensjonering for 2-Dimensjonalt tverrsnitt i bassengets kortside (bredde).

Hoveddimensjoner er bredde av basseng B [m] ,  lengde av basseng L [m], og bassengdybde H [m].

Bassenget er antatt å stå på elastisk grunn og er analysert med elementmetoden. Bassengvegger er delt i to bjelkeelement med lengde H/2. Bassenggulv er modellert med 16 bjelkeelement med knutepunkt til grunn med elastiske fjær. Stivheten til elastiske fjær er beregnet fra Winkler’s  fundament modul, Ks [kN/m2/m].

 

Alle lastforhold er inkludert ifølge Eurocode 0, (EQU,STR, og GEO) for:

·          Tomme vannbasseng (kun jordtrykk),

·          Fylte vannbasseng uten jordtrykk

·          Fylte vannbasseng med jordtrykk   

Dimensjonering av armert betong inkluderer også krav for bruksgrensetilstand med rissanalyse og kontroll, rissvidde spesifisert fra bruker.


Kjellervegger

                                  

Det er to typer kjellervegger.

·          Vegger med null horisontal forskyvning i bunn.

·          Vegger med null horisontal forskyvning i bunn og topp 

I det første tilfellet er utgliding hindret på grunn av grunnplate. Det aktive jordtrykk er som vanlig beregnet med Coulomb’s (1776) or Rankine’s (1857) teorier. Eurocode 7, § 9.5.1. 

I det andre tilfellet, når veggens topp også er hindret horisontal bevegelse, er det horisontale jordtrykk i hviletrykkondisjon (Ko), i henhold til  to Jaky’s (1948) , Eurocode 7, § 9.5.2.

 

Dimensjonering av armert betong inkluderer også krav for bruksgrensetilstand med rissanalyse og kontroll, rissvidde spesifisert fra bruker.


Bærevegger
                                                                          

Bærevegger med vertikal eller horisontal last på topp uten jordtrykk.  Den horisontale lasten på topp kan defineres fra Eurocode 1, 1-1:2001, Tabell 6.12

I henhold til Nasjonalt Tillegg, og byggets bruk, er vanlig verdier qk~ 0.50 to 1.00 (kN/m2)

Den horisontale lasten på toppen kan også defineres ifølge Eurocode 1, 1-7:2006, i tilfelle ulykkeslaster.

Vegger med jevnt fordelt horisontallast
 

I tilfelle vindlast er vindtrykket i henhold til Eurocode 1, 1-4:2005.


  hjem produkter kundeservice nedlasting nyheter priser bestill kontakt oss

Copyright © RUNET Norway as. All rights reserved.

Back to top